PODSTAWOWE USŁUGI GEODEZYJNE  I INŻYNIERYJNE:

 • mapy do celów projektowych powstałe w wyniku własnych pomiarów w postaci analogowej lub trójwymiarowej mapy cyfrowej (format .dxf, .dwg lub .dgn),
 •  wytyczenia obiektów na gruncie  (budynki, budowle, sieci infrastruktury technicznej), 
 •  inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, 
 •  kompleksowa obsługa budowy domów jedno lub wielorodzinnych - od mapy do celów projektowych do inwentaryzacji powykonawczej,
 • mapy do celów planistycznych.
 • kompleksowa obsługa geodezyjna budowy: ustalenie przebiegu granic, założenie osnowy realizacyjnej, tyczenie, wszelkie pomiary kontrolne w trakcie budowy, inwentaryzacja powykonawcza,
 •  kontrolne pomiary obiektów wysokich.
 • badanie przemieszczeń i osiadania obiektów budowlanych.
 • wykrywanie i opracowywanie sieci infrastruktury podziemnej za pomocą georadaru,
 • wykonywanie scanowania 3D i opracowanie
 • wykonywanie pomiarów metoda fotogrametrii lotniczej przy użyciu UAV DRON
 • pomiary inklinometryczne obiektów inżynierskich, pomiary przemieszczeń poziomych i pionowych zachodzące w obiektach budowlanych , wykopach, ścianach szczelinowych, palach.

GEODEZJA KATASTRALNA:

 • podziały nieruchomości - w trybie ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, podziały w trybie uproszczonym (rolnym), sądowne zniesienie współwłasności poprzez podział, podziały nieruchomości zabudowanych wraz z podziałem budynku itp,
 • wznowienia granic nieruchomości - ustalanie przebiegu granic w przypadkach zniszczenia znaków granicznych, 
 •  rozgraniczenia spornych odcinków granic - w przypadkach braku możliwości wznowienia granic wynikającej z braku wiarygodnych dokumentów geodezyjnych dotyczących ich przebiegu, 
 • mapy do celów prawnych