PODSTAWOWE USŁUGI GEODEZYJNE  I INŻYNIERYJNE:

  • mapy do celów projektowych powstałe w wyniku własnych pomiarów w postaci analogowej lub trójwymiarowej mapy cyfrowej (format .dxf, .dwg lub .dgn),
  •  wytyczenia obiektów na gruncie  (budynki, budowle, sieci infrastruktury technicznej), 
  •  inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, 
  •  kompleksowa obsługa budowy domów jedno lub wielorodzinnych - od mapy do celów projektowych do inwentaryzacji powykonawczej,
  • mapy do celów planistycznych.
  • kompleksowa obsługa geodezyjna budowy: ustalenie przebiegu granic, założenie osnowy realizacyjnej, tyczenie, wszelkie pomiary kontrolne w trakcie budowy, inwentaryzacja powykonawcza,
  •  kontrolne pomiary obiektów wysokich.
  • badanie przemieszczeń i osiadania obiektów budowlanych.
  • wykrywanie i opracowywanie sieci infrastruktury podziemnej za pomocą georadaru,
  • wykonywanie scanowania 3D i opracowanie
  • wykonywanie pomiarów metoda fotogrametrii lotniczej przy użyciu UAV DRON
  • pomiary inklinometryczne obiektów inżynierskich, pomiary przemieszczeń poziomych i pionowych zachodzące w obiektach budowlanych , wykopach, ścianach szczelinowych, palach.

GEODEZJA KATASTRALNA:

  • podziały nieruchomości - w trybie ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, podziały w trybie uproszczonym (rolnym), sądowne zniesienie współwłasności poprzez podział, podziały nieruchomości zabudowanych wraz z podziałem budynku itp,
  • wznowienia granic nieruchomości - ustalanie przebiegu granic w przypadkach zniszczenia znaków granicznych, 
  •  rozgraniczenia spornych odcinków granic - w przypadkach braku możliwości wznowienia granic wynikającej z braku wiarygodnych dokumentów geodezyjnych dotyczących ich przebiegu, 
  • mapy do celów prawnych